Analiza wskaźnikowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod analizy finansowej przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku zysków i strat tworzy się wskaźniki pomagające ocenić kondycję finansową przedsiębiorstw.

Wyróżniamy:

  • analizę płynności finansowej
  • analizę zadłużenia
  • analizę rentowności
  • analizę aktywności

Wskaźniki płynności finansowej

W celu swobodnej działalności, przedsiębiorstwo musi mieć zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań tzn. musi utrzymywać płynność finansową. Jest to niezbędne do realizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a więc do generowania zysku. Innymi słowy firma musi posiadać wystarczająco dużo środków finansowych, aby móc spłacać zaciągnięte zobowiązania. Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na termin ich zapadalności gdyż przetrzymywanie środków pieniężnych byłoby nieekonomiczne. Kluczowy jest tutaj cykl konwersji gotówki.

Wskaźniki wypłacalności (zadłużenia)

Każde przedsiębiorstwo w swoim sprawozdaniu finansowym ma pokazane zobowiązania. Czy to długo- czy krótkoterminowe, każda firma je posiada. Mogą to być zarówno kredyty, pożyczki jak i zwyczajne zobowiązania handlowe wobec dostawców i kontrahentów. Ważne, że długi trzeba spłacać i nie powinny one przybierać nadmiernej wysokości. Z tego powodu analizę zadłużenia powszechnie uznaje się za poszerzenie analizy płynności finansowej.

Wskaźniki wypłacalności oprócz informowania o zadłużeniu danej spółki pokazują jej zdolność do obsługi tego zadłużenia. Nie należy jednak podchodzić krytycznie do wyliczonych wartości, gdyż w pewnych sytuacjach zadłużenie przyczynia się w pozytywny sposób do działania przedsiębiorstwa: daje możliwość wykorzystania dodatniego efektu dźwigni finansowej oraz zwiększa wartość przedsiębiorstwa. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że wzrastające zadłużenie to także wyższy poziom ryzyka.

Wskaźniki rentowności

Analiza rentowności dostarcza nam jednych z najcenniejszych informacji dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Bada się tutaj rentowność sprzedaży (ROS – return on sales), aktywów (ROA – return on assets) oraz kapitałów własnych (ROE – return on equity). Istotne jest, aby rozpatrywać te wskaźniki w kontekście danej branży, ponieważ oczekiwana wartość zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Mimo wszystko, wedle założeń głównym celem działalności przedsiębiorstw jest generowanie zysku, a więc każdy ze wskaźników, który się do niego odnosi powinien przyjmować wartości dodatnie.

Wskaźniki sprawności działania na rynku (aktywności)

Zwane również wskaźnikami wykorzystania majątku lub efektywności gdyż najprościej mówiąc mają na celu sprawdzenie efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa. Ich zadaniem jest zobrazowanie stanu wykorzystania zasobów (materialnych i intelektualnych) w spółce. Chodzi tu zarówno o określenie szybkości, z jaką firma obraca zapasami, należnościami i aktywami, jak i o okres, po którym przedsiębiorstwo spłaca zobowiązania. Innymi słowy jest to sprawność gospodarowania przedsiębiorstwa na rynku.

Oprócz wymienionych dotychczas istnieje także specjalna grupa wskaźników wykorzystywana do oceny przedsiębiorstw występujących w formie spółek akcyjnych. Są to wskaźniki giełdowe zwane również wskaźnikami zyskowności jednostkowej. Obliczony w nich zysk netto na jedną akcję pomaga ocenić firmę pod kątem jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Wszystkie wskaźniki razem wzięte pozwalają nam na rzetelną ocenę firmy. Nie należy jednak zapominać, że wskaźniki te są wyliczane w oparciu o dane historyczne, a więc od daty opublikowania ostatnich raportów, sytuacja w spółce mogła się zmienić.